Algemene voorwaarden Donna Luisa

 • KvK 82677883
 • Btw NL003713277B87


Artikel 1 Definities:

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Donna Luisa, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 82677883 en vertegenwoordigd door eigenaresse D.L. Huijzendveld, hierna te noemen Donna Luisa. Donna Luisa is een eenmanszaak die gericht is op copywriting.

Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Donna Luisa aangeboden diensten.

Opdracht: Iedere door Donna Luisa met de opdrachtgever te sluiten overeenkomst c.q. opdracht die betrekking heeft op de door Donna Luisa aangeboden diensten.

Artikel 2 Toepasselijkheid:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en offertes waarbij Donna Luisa diensten aan een opdrachtgever levert, ook indien deze diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Donna Luisa, waarbij derden betrokken worden.
 3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts afgeweken worden indien dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid hiervan wordt ook uitdrukkelijk door Donna Luisa van de hand gewezen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Donna Luisa en opdrachtgever zullen indien dit het geval is in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van deze bepaling(en) in acht genomen. Bij onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen deze ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden te worden uitgelegd. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien Donna Luisa niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Donna Luisa in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 6. Donna Luisa is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met opdrachtgever besproken.

Artikel 3 Offertes en overeenkomsten:

 1. Overeenkomsten kunnen zowel monding, schriftelijk, als ook via een offerte tot stand komen.
 2. Alle prijzen zijn exclusief btw en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Offertes van Donna Luisa zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven.
 4. Donna Luisa kan gebruik maken van offertes, waarbij de geldigheidsduur steeds zal worden vermeld. Indien de geldigheidsduur niet wordt vermeld geldt hiervoor een termijn van 30 dagen.
 5. Het enkel uitbrengen van een aanbieding verplicht Donna Luisa niet tot het sluiten van een overeenkomst. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de bevestiging door Donna Luisa.
 6. Donna Luisa kan niet aan offertes worden gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen bevatten.
 7. Eventuele offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Algemene verplichtingen van partijen:

 1. Opdrachtgever en Donna Luisa zullen beiden meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo spoedig mogelijk, nadat de wederpartij daarom heeft gevraagd ter beschikking stellen. Voorwerpen, materialen en/of gegevens, die de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld aan Donna Luisa, worden gehouden voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever en Donna Luisa zullen elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden.
 3. Donna Luisa verplicht zich alle informatie van vertrouwelijke aard door of namens Opdrachtgever verstrekt geheim te houden.

Artikel 5 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking:

Opdrachtgever verstrekt Donna Luisa tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 6 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

 1. Donna Luisa voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. Indien het nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht, heeft Donna Luisa het recht de dienst, geheel of ten delen, door derden uit te laten voeren. Dit geschiedt zoveel mogelijk in overleg met opdrachtgever. Donna Luisa doet hierbij haar uiterste best om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteiten te bereiken.
 3. Donna Luisa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht. Eventueel ingeschakelde derden dienen zelf voor een dekkende aansprakelijkheidsverzekering zorg te dragen.
 4. Als door Donna Luisa of door Donna Luisa ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers of derden in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever zal Donna Luisa vrijwaren voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

Artikel 7 Wijziging van de opdracht:

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Donna Luisa in beginsel de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Donna Luisa kan, zonder daarmee in gebreke te komen, een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de overeenkomst weigeren, indien dit kwalitatief gevolgen zou hebben voor de te leveren dienst.
 2. Eventuele aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien Donna Luisa deze schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Indien wijziging meerwerk ten gevolgen heeft, mag Donna Luisa de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen. Donna Luisa zal de opdrachtgever hier van te voren over inlichten. Donna Luisa brengt geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan hemzelf kunnen worden toegerekend.
 4. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal Donna Luisa de Opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de Opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
 5. Donna Luisa behoudt zich het recht voor om wettelijk vastgelegde prijsstijgingen en onverwachtse redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering van deze opdracht, aan de opdrachtgever door te berekenen. Donna Luisa is verplicht eventuele prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

Artikel 8 Auteursrecht en licentie:

 1. Op elk werk van Donna Luisa is volgens de Nederlandse wet automatisch het auteursrecht van toepassing.
 2. Alle door Donna Luisa verstrekte informatie, aanbiedingen, offerte verrichte ideeën, gemaakte teksten, strategische/creatieve concepten en ontwerpen, of  andere stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt in het kader van de opdracht en mogen door Opdrachtgever niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt worden gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht zonder voorafgaande toestemming van Donna Luisa.
 3. Donna Luisa behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die het toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Donna Luisa heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. Donna Luisa behoudt hierbij het recht de geleverde materialen voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in haar portfolio.
 4. Indien Donna Luisa producten op basis van aanwijzingen van Opdrachtgever vervaardigt, staat Opdrachtgever ervoor in dat daardoor geen rechten van derden zullen worden geschonden.
 5. De Opdrachtgever verkrijgt van Donna Luisa een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken, die door Donna Luisa in de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever worden gemaakt, met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang de Opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk.
 6. De in het voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het werk door de Opdrachtgever zelf. Gebruik door derden is niet toegestaan.
 7. De in voorgaande bedoelde licentie geldt niet voor het gebruik van werk in een door Opdrachtgever aangepaste vorm. Voor publicatie in aangepaste vorm, dient eerst toestemming gevraagd te worden aan Donna Luisa.
 8. Donna Luisa is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren of de Opdrachtgever te vragen om een naamsvermelding aan te brengen.

Artikel 9 Betaling en incassokosten:

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, op een door Donna Luisa aan te geven bankrekeningnummer.
 2. Na het verstrijken van de betalingstermijn zal Donna Luisa een ingebrekestelling sturen met een laatste betalingstermijn.
 3. Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van een factuur, dan is deze na de termijn van de ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Daarnaast worden incassokosten ten bedrage van 15% van het factuurbedrag in rekening gebracht, met een minimum van € 40,-.
 4. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 10 Klachten:

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, dan wel indien dit tijdstip later ligt, uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, kenbaar maken aan Donna Luisa en wel via telefoon (0646310242) of e-mail (info@donnaluisa.nl). De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Donna Luisa hier adequaat op kan reageren.
 2. Eventuele klachten zullen door Donna Luisa binnen twee weken beantwoord worden. Daargelaten de situaties waarin dit niet mogelijk is. Indien dit het geval is deelt Donna Luisa dit zo spoedig mogelijk mede en doet zij haar uiterste best om zo spoedig mogelijk alsnog te reageren.
 3. Indien een klacht – naar de mening van Donna Luisa – gegrond is, zal Donna Luisa de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is Donna Luisa aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 11.

Artikel 11 Aansprakelijkheid:

 1. Donna Luisa is slechts aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt door tekortkomingen van Donna Luisa bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst c.q. opdracht indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Donna Luisa.
 2. Donna Luisa is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Donna Luisa voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade, voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van Donna Luisa door Opdrachtgever of door een ander aan wie Opdrachtgever dat resultaat ter beschikking heeft gesteld, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of aantoonbare grove schuld van Donna Luisa.
 4. Donna Luisa is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Donna Luisa is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 5. Donna Luisa bedient verschillende opdrachtgevers met dezelfde doelstellingen. Indien mogelijk promoten deze opdrachtgevers dezelfde producten en zijn zij onderling concurrerend met elkaar. Donna Luisa garandeert dat elke door haar geschreven tekst uniek en passend is voor de specifieke opdrachtgever in kwestie. Daarom is zij niet aansprakelijk voor eventuele klachten die hieruit voortvloeien.
 6. De aansprakelijkheid van Donna Luisa is beperkt tot eenmaal de hoogte van het betreffende factuurbedrag, dan wel de periode van het factuurbedrag waarop de schade betrekking heeft.

Artikel 12 Geheimhouding:

Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit het (soort) informatie.

Artikel 13 Overmacht:

 1. Donna Luisa is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Indien er sprake is van overmacht zal opdrachtgever, Donna Luisa hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak  van de overmacht.
 3. Donna Luisa heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
 4. Opdrachtgever heeft na de mededeling dat sprake is van overmacht aan de zijde van Donna Luisa het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding:

 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Donna Luisa worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Donna Luisa zijn verstrekt, heeft Donna Luisa het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 15 Geschillen:

 1. In geval van geschillen die voortkomen uit een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Donna Luisa, of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation.
 2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 16 Toepasselijk recht:

Op elke opdracht tussen Donna Luisa en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.